กฏกติกาการแข่งขัน

 • นักกีฬาจะต้องมีอายุครบ 18 ปีในวันที่แข่งขัน (อายุคำนวณ โดยนำปี พ.ศ. 2561 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด)
 • การชี้แจงกฎกติกาสำหรับประเภท100 กม. 75 กม. และ 50 กม. ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฟาร์มวรนาถ ซึ่งจะมีการเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมการชี้แจงกฎกติกา หากผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เข้าร่วม จะถูกเพิ่มเวลา 30 นาทีในผลการแข่งขัน
  •  
  • 17.30 น. – 18.30 น. ชี้แจงกฎกติกาป็นภาษาอังกฤษ
  • 18.30 น. – 19.00 น. ชี้แจงกฎกติกาป็นภาษาไทย
 • นักกีฬาจะต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น ห้ามใช้ทางลัด หากหลงทางให้ย้อนกลับไปจุดที่พบเครื่องหมายนำทางครั้งสุดท้าย
 • หากต้องการความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาล ให้ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์บนรายชื่อฉุกเฉินได้ทันที ซึ่งจะอยู่ในแผนที่เส้นทางการแข่งขันที่จะให้ไว้ในถุงของที่ระลึก และให้รอรถที่จะมาช่วยเหลือและเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากการแข่งขัน
 • สามารถช่วยเหลือนักกีฬาเฉพาะในบริเวณจุดเช็คพอยท์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักกีฬาบนเส้นทางการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้
 • นักกีฬาประเภท 75 กม. และ 100กม. จะมีการตรวจเช็คอุปกรณ์การแข่งขันที่เช็คพอยต์ 5 เพื่อเช็คว่า นักกีฬามีน้ำที่เพียงพอก่อนไปจุดต่อไป หากไม่มีการบรรจุน้ำให้เพียงพอจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้
 • นักกีฬาประเภท 50 กม. 75 กม. และ 100กม. จะต้องมีการนำอุปกรณ์บังคับติดตัวตลอดระยะการแข่งขัน โดยจะมีการสุ่มเช็คระหว่างการแข่งขัน หากนักกีฬามีอุปกรณ์บังคับไม่ครบจะมีการพิจารณาให้ปรับโทษเวลาหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้
 • นักกีฬาต้องสวมชิพจับเวลาที่ข้อเท้าทุกครั้งที่วิ่งผ่านเสื่อจับเวลาที่แต่ละจุดเช็คพอยท์ และเส้นชัยเพื่อบันทึกผล การไม่มีผลเวลาบันทึกในแต่ละเช็คพอยท์ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้
 • ติดหมายเลขวิ่งของตนเองไว้ด้านหน้าให้เห็นได้ชัดเจนเท่านั้น วิธีการติดฺBIBที่ถูกต้อง
 • หากพบว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎ กรณีใช้หมายเลขวิ่งผู้อื่นลงแข่งขัน หรือ แข่งขันผิดประเภทจากที่สมัคร จะถูกปรับออกจากการแข่งขัน
 • หากต้องการออกจากการแข่งขัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่การแข่งขันที่อยู่บริเณนั้น และให้รอรถเพื่อไปส่งที่บริเวณจุดปล่อยตัว กรุณาคืนชิพจับเวลาให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังเส้นสัย
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการสนามอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามทิ้งขยะบนเส้นทางแข่งขัน
 • คำตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด
การประท้วง
  นักกีฬาที่มีความประสงค์จะประท้วง/ร้องเรียน ผลการตัดสิน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมแข่งขันอื่น จะต้องยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังเข้าเส้นชัย และ/หรือ ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้การยื่นคำร้องดังกล่าว ต้องเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อผู้ประท้วง ได้รับการยืนยันความถูกต้อง และไม่ผิดตามข้อเท็จจริงเท่านั้น คำตัดสินของผู้อำนวยการแข่งขันถือว่า เป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น กรณีประท้วงความเท็จ หรือ สร้างเหตุจูงใจใดๆ เพื่อสร้างสถานการณ์ ผู้ประท้วงอาจถูกขึ้นบัญชีดำในปีต่อไป
หมายเหตุ : นักกีฬาต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และกรรมการทุกคนด้วยความสุภาพ กรณีใช้ถ้อยคำ กิริยา ไม่เหมาะสม และ/หรือ รุนแรง ผู้จัดฯมีอำนาจในการปรับออกจากการแข่งขันทันที
วิธีการติด BIB ที่ถูกต้อง