AWARDS (รางวัล)

 • The North Face® Gift Vouchers of differing value will be awarded to the top 3 overall male and female for the 100 km and 50 km.
 • Trophies will be awarded to the top 3 overall male and female in the 100 km and 50 km.
 • Trophies will be awarded for top 3 of every age group in 25 km and 15 km.
 • 100 km and 50 km finisher’s tee will be awarded to 100 km and 50 km finishers who finished within the cut off time only.
 • A finisher medal will be awarded to every finisher of all distances, within the time limit, at the finish line.
 • All finishers will receive a race e-certificate (available for download on www.sportstats.asia after the race).
 • ผู้ชนะ 3 อันดับแรกชาย / หญิง ในประเภท 100 กม. และ 50 กม. จะได้รับบัตรกำนัลจากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอท เฟซ®
 • ผู้ชนะ 3 อันดับแรกชาย / หญิง ในประเภท 100 กม. และ 50 กม. จะได้รับถ้วยรางวัล
 • ผู้ชนะ 3 อันดับแรกในทุกรุ่นอายุ ในประเภท 25 กม. และ 15 กม. จะได้รับถ้วยรางวัล
 • นักกีฬาที่จบการแข่งขันตามกติกาของระยะ 100 กม. และ 50 กม. จะได้รับเสื้อ finisher 100 กม. และ 50 กม. คนละ 1 ตัว (ตามระยะที่สมัคร)
 • นักกีฬาที่จบการแข่งขันตามกติกาทุกท่าน จะได้รับเหรียญรางวัล หลังเข้าเส้นชัย
 • นักกีฬาที่จบการแข่งขันตามกติกาทุกท่าน จะได้ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลดได้จาก www.sportstats.asia หลังจบการแข่งขัน)

100 KM MALE AND FEMALE

ผู้ชนะ ชาย / หญิง ระยะ 100 กม.

1st Place
อันดับที่ 1
THB 50,000 The North Face® Gift Voucher + Trophy
บัตรกํานัลมูลค่า 50,000 บาท จาก เดอะ นอท เฟซ® + ถ้วยรางวัล
2nd Place
อันดับที่ 2
THB 30,000 The North Face® Gift Voucher + Trophy
บัตรกํานัลมูลค่า 30,000 บาท จาก เดอะ นอท เฟซ® + ถ้วยรางวัล
3rd Place
อันดับที่ 3
THB 20,000 The North Face® Gift Voucher + Trophy
บัตรกํานัลมูลค่า 20,000 บาท จาก เดอะ นอท เฟช® + ถ้วยรางวัล

50 KM MALE AND FEMALE

ผู้ชนะ ชาย / หญิง ระยะ 50 กม.

1st Place
อันดับที่ 1
THB 20,000 The North Face® Gift Voucher + Trophy
บัตรกํานัลมูลค่า 20,000 บาท จาก เดอะ นอท เฟซ® + ถ้วยรางวัล
2nd Place
อันดับที่ 2
THB 10,000 The North Face® Gift Voucher + Trophy
บัตรกํานัลมูลค่า 10,000 บาท จาก เดอะ นอท เฟซ® + ถ้วยรางวัล
3rd Place
อันดับที่ 3
THB 5,000 The North Face® Gift Voucher + Trophy
บัตรกํานัลมูลค่า 5,000 บาท จาก เดอะ นอท เฟซ® + ถ้วยรางวัล

25 KM MALE AND FEMALE

ผู้ชนะ ชาย / หญิง ระยะ 25 กม.

Trophies will be awarded for the top 3 of every age group: 18-29 years, 30-39 years, 40-49 years, 50-59 years, 60 years and over
ผู้ชนะ 3 อันดับแรกในรุ่นอายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับถ้วยรางวัล

15 KM MALE AND FEMALE

ผู้ชนะ ชาย / หญิง ระยะ 15 กม.

Trophies will be awarded for the top 3 of every age group: 18-29 years, 30-39 years, 40-49 years, 50-59 years, 60 years and over
ผู้ชนะ 3 อันดับแรกในรุ่นอายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับถ้วยรางวัล